Nắp rửa lạnh INAX CW-S15VN
Nắp rửa lạnh INAX CW-S15VN/BW1